top of page

Radonmätning

Därför mäter man radon

Radon kan tillföras från mark, från byggnadsmaterial, främst alunskifferbaserad gasbetong s k blåbetong och från kranvatten. Radon är en gas som bildas naturligt när ämnet Uran 238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. De fastnar i våra luftvägar vid inandning.

Genom sönderfallet avges strålning som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, räknar med att 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder.

Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, och radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.
Radontransporten i marken styrs av jordmaterialens och fyllnadsmassornas luft genomsläpplighet. I täta material som t ex lera så transporteras små mängder radon.

I luftgenomsläppliga material kan stora mängder radon transporteras. Markradon ska hindras från att komma in i byggnaden. Sprickor och hål i betongplattan gör att radon kan tränga in. Högsta värdet för radon idag är 200bq/kbm.

Man kan få bidrag med upp till 15.000 SEK för saneringsåtgärder mot radon. Den senaste forskningen pekar mot att radon värdet kan komma sänkas till 100bq/ kbm.

Mätmetoder

Vi genomför en mätning där man på kort tid ser om ett behov av att göra en långtidsmätning finns. Detta förenklar hela proceduren.

Normalt sett så ska 20% av lägenheterna mätas för att provet ska bli tillförlitligt. Den vanligaste mätmetoden för att spåra radon är mätning med hjälp av spårfilm.

Alfapartiklar från så väl sönderfallande radon som radondöttrar träffar ytskiktet på en film av cellulosanitrat eller polyester och ger upphov till skador(spår).

Genom att kemiskt etsa filmen blir spåren synliga och kan räknas i mikroskop. Med de bästa typerna av spårfilm kan man vid tre månader mäta med en så liten mätnoggrannhet som + – 10% vid en radongashalt på 60 Bq/kbm.

Åtgärder

Ökad ventilation genom montering av s k springventiler i källarfönster kan göra att radonhalten sänks, och att montera en frånluftsfläkt på takets frånluftskanal kan också fungera. Att täta rörgenomföringar och sprickor i husgrunden är också att rekommendera.

En metod som också kan passa är att borra ett antal hål i husplattan där man för ner plaströr och drar ihop mot ett samlingskärl där en sugfläkt sitter för att sedan ventilera bort gasen. På så sätt tar man hand om den markradon som annars skulle ha kunnat tränga in i byggnaden.

Vid stora halter kan en s k radonbrunn grävas vid sidan om fastigheten där man monterar en fläkt som skapar ett undertryck och på så sätt tvingar gasen till brunnen där den sedan ventileras bort.

bottom of page