top of page

Överlåtelsebesiktning

I samband med ett köp eller försäljning av en fastighet så kan det vara en god idé att låta genomföra en överlåtelsebesiktning.

Vid en överlåtelsebesiktning gör man en total genomgång av fastigheten från grund till nock. Man tittar närmare på fastighetens fysiska skick för att kunna visa på  eventuella fel och brister som kan finnas i byggnaden.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

  • Samtal med säljaren av fastigheten gällande fastigheten och vad som kan ha hänt under åren.

  • Dokumentation av eventuella tidigare skador eller ombyggnationer. Detta dokumenteras noga eftersom det kan vara av intresse för en eventuell köpare.

  • Genomgång av fastighet. När det är klart så börjar själva genomgången av fastigheten.

  • Invändigt gås fastigheten igenom från rum för rum.

  • Utvändig kontroll av Yttertak, fasader, fönster, dörrar, grundmur samt närliggande mark mot fastigheten undersöks noga.

  • Vinden, om det finns, undersöks också

Alla moment i överlåtelsebesiktningen fotodokumenteras och resulterar i en besiktningsrapport som innehåller en beskrivning av fastighetens samtliga delar.

I slutet av rapporten finns en sida där eventuella risker som kan finnas i huset redovisas i en sk Riskanalys (RA).

Om man hittar fel som är avvikande från normalt slitage så beskrivs dessa på samma sida under rubriken Fortsatt teknisk undersökning (FTU). Det ligger på köparens ansvar att undersöka dessa punkter ytterligare.

Ska du köpa ett hus, en villa eller annan fastighet?

Som köpare av en fastighet så har du en långt gående undersökningsplikt som grundar sig på jordabalkens §14.

I de fall man finner fel som är avvikande från normalt, som beskrivits ovan, så är det upp till säljaren att gå vidare i sin undersökningsplikt.

Efter överenskommelse med säljaren kan man begära extern hjälp baserad på överlåtelsebesiktningens utslag.

Att köpa en fastighet är en stor investering och att få huset kontrollerat av en besiktningsman ger en tydlig bild av fastighetens skick.

Om det visar sig att fastigheten har brister och fel så kan det vara ett skäl till att diskutera en prissänkning med säljaren eller helt avstå från köpet.

bottom of page